Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 czerwca 2020
WYTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH CELEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM COVID-19
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH CELEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM UKŁADU ODDECHOWEGO COVID-19.

 

Dokument zawiera zasady postępowania dotyczące wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19).

 

I  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom RON / instruktorom / wykładowcom / żołnierzom:

 1. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między uczestnikami kursu (minimum 1,5 m);
 2. Na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz zapewnienia niezbędnej rezerwy kadrowej,
 3. Instruktor/wykładowca/pracownik/żołnierz musi posiadać w trakcie prowadzenia zajęć środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk;
 4. W salach wykładowych prowadzenie wentylacji grawitacyjnej, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń, organizowanie zajęć przy otwartych oknach;
 5. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); zalecony kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 6. Ograniczenie korzystania przez instruktorów / wykładowców / pracowników / żołnierzy z przestrzeni wspólnych, zakaz gromadzenia się w większe grupy
 7. Nieangażowanie w bezpośredni kontakt z osobami szkolonymi osób powyżej 60 r.ż. oraz chorych na inne choroby przewlekłe.

II   Wytyczne dla instruktorów/wykładowców/pracowników/żołnierzy:

 1. Stosować osłony nosa i ust, maseczki ewentualnie przyłbicy oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków;
 2. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry);
 3. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i osuszone dłonie dezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 4. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos w zgięcie łokcia lub w chusteczkę, wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 5. Unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 6. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka;
 7. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł;
 8. Pracownikom należy ułatwić korzystanie z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery;

 

III  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach dydaktycznych dla osób szkolonych:

 1. Przy wejściu do obiektu dydaktycznego umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich do korzystania z dezynfekcji;
 2. Zapewnienie osobom szkolonym środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji rąk;
 4. Zapewnienie sprzętu i środków myjąco - dezynfekcyjnych oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków;
 5. Organizację sposobu korzystania z sal wykładowych uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry między osobami szkolonymi);
 6. Ograniczenie liczebności osób szkolonych, adekwatnie do obowiązujących przepisów / grup szkoleniowych (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego;
 7. Dopilnowanie, aby szkoleni dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos;
 8. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone;
 9. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe);
 10. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości;
 11. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji;
 12. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz - w miarę potrzeby i możliwości - innych często dotykanych powierzchni;
 13. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
 14. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do właściwego terytorialnie WOMP, stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.

IV Zapewnienie bezpieczeństwa zakwaterowania dla osób szkolonych:

 1. Wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie, pokoje jedno- lub wieloosobowe z zapewnionym dostępem do urządzeń sanitarnohigienicznych (umywalki, natryski, toalety). W pokojach wieloosobowych należy zapewnić rozmieszczenie łóżek w odległości co najmniej 1 m. W każdym pokoju powinien się znajdować co najmniej jeden dozownik ze środkiem myjącym do rąk, dostęp do bieżącej wody, zdatnej do spożycia, zaleca się na wejściu do każdego budynku umieszczenie dozownika z płynem dezynfekującym;

V Zapewnienie bezpieczeństwa żywienia zbiorowego dla osób szkolonych:

 1. Pracownicy zatrudnieni przy przygotowaniu posiłków muszą utrzymywać wysoki poziom higieny osobistej podczas całego czasu pracy na kuchni. Dłonie muszą być często myte, w szczególności, po każdej czynności związanej z obróbką surowców (mięso, warzywa) oraz po skorzystaniu z toalety, kontakcie z inną osobą, dotknięciu zanieczyszczonych przedmiotów, urządzeń itp.;
 2. Należy wzmóc nadzór nad stanem zdrowia personelu żywnościowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie objawy jak: gorączka, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie. Osoby z powyższymi objawami należy natychmiast odsunąć od pracy w kuchni i postępować dalej zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej;
 3. Zainstalować przed wejściem na stołówkę żołnierską pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk i nakazać konsumentom i pracownikom mycie i dezynfekcje dłoni;
 4. Zapewnić na wszystkich etapach produkcji rozdział produktów od wyrobów gotowych;
 5. Proces mycia naczyń, sprzętów, urządzeń prowadzić zgodnie z zasadami GHP i HACCP (wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki myjące i dezynfekcyjne oparte na bazie alkoholu);
 6. Wydawanie posiłków z zastrzeżeniem:
 7. Na stołówce w czasie konsumpcji posiłku nie może jednocześnie przebywać więcej niż 50 osób, a liczbę spożywających posiłek dostosować do wielkości pomieszczenia.
 8. Odległość między stolikami powinna być około 3 m.
 9. Wydłużyć czasookres wydawania posiłku celem wydania wszystkich porcji.
 10. W oczekiwaniu na wydanie posiłków odległość między oczekującymi powinna być nie mniejsza niż 2 m;
 11. Wyznaczyć harmonogram wydawania posiłków dla poszczególnych grup celem zmniejszenia zagęszczenia osób;
 12. Opcjonalne jest żywienie w formie cateringu przy użyciu naczyń i sztućców jednorazowego użytku.

VI Zapobieganie rozprzestrzenianiu się  choroby: podejrzenie zakażenia koronawirusem instruktorów/wykładowców/pracowników/żołnierzy

 1. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/. a także obowiązujących przepisów prawa;
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku   pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwy terytorialnie Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń wojskowego inspektora sanitarnego WOMP przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 VII  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby szkolonej zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu dydaktycznego. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. Dodatkowo, należy powiadomić o zaistniałej sytuacji Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej WOMP;
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa ośrodka dydaktycznego, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 3. Wojskowy inspektor sanitarny WOMP wraz kierownictwem ustali listy pracowników oraz osób szkolonych obecnych w tym samym czasie w części / częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie aov.pl/web/koronawirus/ oraz qis.qov.pl. odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

VIII  Materiały dotyczące profilaktyki:

-   Jak prawidłowo myć ręce?

    https://qis.qov.pl/zdrowie/zasadv-prawidloweqo-mvcia- rak/

-   Jak skutecznie dezynfekować ręce?

    https://qis.qov.pl/aktualnosci/iak-skutecznie- dezynfekowac-rece/

-   Jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczkę?

     https://ais.qov.pl/aktualnosci/iak- prawidlowo-nalozvc-i-zdiac~maseczke/

- Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?      https://qis.qov.pl/aktualnosci/koronawirus-iak-prawidlowo-nalozvc-i-zdiac-rekawice/

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
Obornicka 108
50-961 Wrocław
tel. 261657118
fax. 261657300
cswinzichem.sekretariat@wp.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.