BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.    Jaki jest skład Narodowych Sił Rezerwowych?
Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Warunkiem rozpoczęcia służby wojskowej żołnierza rezerwy w NSR, jest więc nadanie mu przydziału kryzysowego. Jest to jedyne i jednoznaczne kryterium, odróżniające NSR od innych komponentów wchodzących w skład rezerw osobowych. Zasadniczym warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest wcześniejsze zawarcie kontraktu między dowódcą jednostki wojskowej a żołnierzem rezerwy na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

2.    Co to jest przydział kryzysowy i kto go nadaje?
Przydział kryzysowy to wyznaczenie żołnierza rezerwy, ochotnika, na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, na którym będzie pełnił służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane żołnierzom rezerwy w czasie pokoju na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych między żołnierzem rezerwy a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Do jego nadania uprawniony jest organ administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień. Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego, stanowiącej decyzję administracyjną.

3.    Jaki jest czas przebywania na przydziale kryzysowym?
Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania, nie dłużej jednak niż łącznie na okres 15 lat.

4.    Jakie są podstawowe zadania NSR?
Podstawowe zadania NSR wynikają z przeznaczenia Sił Zbrojnych i realizacji przez nie konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kraju i potrzeb obronnych państwa. Narodowe Siły Rezerwowe stanowią także wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Ponadto żołnierze NSR mogą służyć na stanowiskach wojskowych w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

5.    Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem NSR?

Aby zostać żołnierzem NSR należy zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie udzielona zostanie szczegółowa informacja dotycząca trybu przyjęcia do służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zasad pełnienia tej służby.

6.    Kto może ubiegać się o służbę w NSR?
O pełnienie służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych, może ubiegać się każda osoba spełniająca ustawowe warunki. Należą do nich polskie obywatelstwo, odpowiedni wiek, brak karalności za przestępstwo umyślne, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia tej służby oraz wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów. Wyjątek stanowią żołnierze rezerwy posiadający już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy – wtedy warunku wykształcenia się nie stosuje. Służbę może rozpocząć bez dodatkowego przygotowania żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, który np. odbył zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów lub absolwentów, pełnił zawodową służbę wojskową, bądź odbywał służbę kandydacką. Żołnierz rezerwy nie posiadający wyszkolenia wojskowego lub osoba przeniesiona do rezerwy nie będąca żołnierzem rezerwy przed rozpoczęciem służby w NSR musi przejść szkolenie w ramach służby przygotowawczej.

7.    Czy kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR?

Kobiety mogą przyjmować obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. O przyjęciu decydują ich kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych RP. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i posiadanie tytułu żołnierza rezerwy.

8.    Czy mogę zostać żołnierzem NSR, jeśli nie byłem/nie byłam w wojsku?
Jeśli nie byłeś/nie byłaś w wojsku, a chcesz zostać żołnierzem NSR musisz odbyć służbę przygotowawczą. Rekrutację do tej służby prowadzą wojskowe komendy uzupełnień.

9.    Na czym polega wykonywanie obowiązków służbowych w NSR?
Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej. Ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy NSR to czynna służba wojskowa pełniona w wymiarze do 30 dni w danym roku kalendarzowym w ramach ćwiczeń jednodniowych i krótkotrwałych. Terminarz ćwiczeń planowany na dany rok wynika z rocznego programu szkolenia jednostki wojskowej. W ramach służby okresowej, żołnierze NSR mogą wykonywać obowiązki, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych, w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ich udziału w realizacji zadań poza granicami państwa.

10.    Co to jest służba przygotowawcza?

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony dla ochotników, którzy zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR lecz wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej.

11.    Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza?
Służba przygotowawcza jest formą przygotowania osób zgłaszających chęć służby w NSR. Jest adresowana do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Inaczej, służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

12.    Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej?
Czas trwania służby przygotowawczej (art. 98d ust. 1) wynosi:1) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;3) dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

13.    Czy można pełnić służbę przygotowawczą w kilku okresach?

Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych – w czasie letnich przerw wakacyjnych.

14.    Jakie warunki muszę spełniać, aby odbyć służbę przygotowawczą?
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej nie może być karana za przestępstwo umyślne, musi posiadać obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat oraz wykształcenie:1) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.2) co najmniej średnie (niekoniecznie z maturą) – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;3) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z innymi dokumentami, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.    Jak wygląda proces przyjęcia żołnierza rezerwy do NSR?

Żołnierz rezerwy zainteresowany przyjęciem do NSR składa wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w najbliższej wojskowej komendzie uzupełnień. Tam przedstawione zostaną uwarunkowania dotyczące służby wojskowej żołnierzy rezerwy oraz procedury wstąpienia do NSR, a także ustalone zostanie stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, na które ochotnik spełnia warunki formalne do nadania przydziału kryzysowego. Kolejny krok to stawienie się w jednostce wojskowej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikację przygotowania zawodowego i rozmowę kwalifikacyjną. Po zaakceptowaniu kandydatury, żołnierz rezerwy podpisuje z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych na określonym stanowisku służbowym w tej jednostce. Kontrakt stanowi podstawę nadania przydziału kryzysowego przez wojskowego komendanta uzupełnień i z chwilą jego otrzymania żołnierz rezerwy staje się żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

16.    Czy w związku ze służbą w NSR mogę zostać zwolniony z pracy?
Przepisy dotyczące służby w ramach w NSR, gwarantują żołnierzowi rezerwy, który posiada nadany przydział kryzysowy trwałość zatrudnienia. Oznacza to, że stosunek pracy z tym żołnierzem, będącym jednocześnie pracownikiem, nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to zarówno pobytu w jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadań w ramach ćwiczeń wojskowych, jak i w całym okresie obowiązywania nadanego przydziału kryzysowego. Nie dotyczy to jedynie umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także wtedy, gdy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika). Może to także wystąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach zwolnień grupowych.

17.    Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę wojskową w NSR?

W trakcie służby każdy żołnierz będzie miał możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe. Pełnienie służby wojskowej w ramach NSR daje możliwość udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodowej służby wojskowej. Żołnierzowi NSR przysługuje uposażenie za okres ćwiczeń i służby okresowej oraz nagrody za dobre wypełnianie obowiązków. Ponadto, istnieje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji zawodowych. Zapewnia to jednocześnie zdobycie cennych umiejętności przydatnych także na cywilnym rynku pracy.

18.    Jakie świadczenia przysługują żołnierzom NSR?
Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby w NSR obejmują głównie:1) uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej;2) zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;3) prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;4) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;5) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;6) bezpłatne wyżywienie.
Służba wojskowa w ramach NSR gwarantuje żołnierzom:1) opiekę medyczną;2) opiekę stomatologiczną;3) stabilność zawodową (urlop w zakładzie pracy na czas służby i szkolenia w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.).Ponadto, żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową, czas czynnej służby wojskowej w NSR wliczony zostanie do wysługi emerytalnej.

19.    Czy będąc studentem mogę odbyć szkolenie wojskowe?
Będąc studentem można odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej. Aby nie kolidowało to z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie latach studiów. Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane w terminie lipiec – wrzesień;2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy, realizowane w terminie lipiec – sierpień. Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić, jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.

20.    Czy służba w NSR nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi?
Służba wojskowa w NSR nie powinna kolidować ze sprawami rodzinnymi ani zawodowymi żołnierza rezerwy, ponieważ żołnierz będzie mógł zaplanować swoje sprawy osobiste oraz dostosować je do obowiązków wynikających ze służby wojskowej w ramach NSR. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz rezerwy ma nadany przydział kryzysowy, ustala w formie zbiorowego wykazu dla jednostki wojskowej dni, w których w danym roku kalendarzowym są odbywane przez tego żołnierza ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Wykaz ten sporządzany jest nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne. Z wykazem zapoznaje się za pisemnym potwierdzeniem, żołnierzy rezerwy. Wykaz ten może być zmieniany za zgodą żołnierza rezerwy.

21.    Gdzie można uzyskać informacje o NSR?
Informacje o NSR można uzyskać w oficjalnych serwisach Ministerstwa Obrony Narodowej (www.mon.gov.pl, www.sgwp.wp.mil.pl, www.wojsko-polskie.pl), w punktach informacyjnych wojskowych komend uzupełnień oraz w jednostkach wojskowych, a także na ich stronach internetowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych