BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
AKTY PRAWNE NSR

Podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania NSR stanowią przepisy następujących aktów normatywnych:•    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);
•    Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010, uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008 r.;
•    Programy rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2007-2012 i 2009-2018 r.;
•    Decyzja Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
•    Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych;
•    Rozkaz Nr 326/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających sprawną realizację procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
•    Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 47/SG/P1 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających realizację procesu tworzenia i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.


Zasadnicze znaczenie dla profesjonalizacji Sił Zbrojnych, w tym dla uruchomienia procesu tworzenia NSR, mają przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja tej ustawy została zakończona a nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2010 r.

Szczegółowe rozwiązania w sprawie NSR znajdują się w rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy. Obecnie wszystkie niezbędne akty wykonawcze do przedmiotowej ustawy zostały podpisane i opublikowane.

Poniżej przedstawiony został wykaz 25 aktów wykonawczych, dotyczących profesjonalizacji Sił Zbrojnych wraz z odpowiednim artykułem ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym podstawę prawną wydania rozporządzenia (w przypadku ustawy innej niż ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej podana została jej nazwa).


Rozporządzenia Rady Ministrów:

•    z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz. U. Nr 140, poz. 1480, z 2006 r. Nr 164, poz. 1152, z 2009 r. Nr 76, poz. 643 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 658), na podstawie art. 53 ust. 5;
•    z dnia z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145, poz. 1539, z 2006 r. Nr 220, poz. 1603 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 657), na podstawie art. 50 ust. 5;
•    z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. Nr 27, poz. 135), na podstawie art. 76 a ust. 3;
•    z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. Nr 145, poz. 971), na podstawie art. 132 d ust. 3;
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej:
•    z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. Nr 87, poz. 562 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 281), na podstawie art. 99 b;
•    z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. Nr 76, poz. 497 z późn. zm.), na podstawie art. 59b, ust. 12;
•    z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. Nr 145, poz. 974), na podstawie art. 106;
•    z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 87, poz. 563), na podstawie art. 108, ust. 13;
•    z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 77, poz. 509), na podstawie art. 134 a, ust. 12;
•    z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. Nr 170, poz. 1144), na podstawie art. 98 g;
•    z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. Nr 50, poz. 484, z 2006, Nr 164, poz. 1157, z 2009 r. Nr 70, poz. 602 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 567), na podstawie art. 52, ust. 5;
•    z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 oraz z 2010 r. Nr 125, poz. 848), na podstawie art. 54, ust. 4;
•    z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. Nr 115, poz. 1199 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 568), na podstawie art. 59 a, ust. 7;
•    z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 105, poz. 663), na podstawie art. 49, ust. 4;
•    z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 87, poz. 561), na podstawie art. 76, ust. 14;
•    z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. Nr 64, poz. 397), na podstawie art. 70, ust. 6;
•    z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 41, poz. 242), na podstawie art. 14, ust. 6;
•    z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (Dz. U. Nr 145, poz. 972), na podstawie art. 60, ust. 9;
•    z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 680 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1007), na podstawie art. 44 a, ust. 11);

•    z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U Nr 151, poz. 1594, z 2006 r. Nr 59, poz. 413 i Nr 164, poz. 1156, z 2009 r. Nr 71, poz. 612 oraz z 2010 r. Nr 67, poz. 432 i Nr 207, poz. 1369), na podstawie art.29, ust.8, pkt 1;
•    z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. Nr 41, poz. 241), na podstawie art. 34 a, ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.693, z późn. zm.).
Wejście w życie powyższych rozporządzeń zapewniło możliwość funkcjonowania NSR i ich wykorzystania zgodnie z wymogami zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Ponadto, w procesie budowy i funkcjonowania NSR zastosowanie, w sposób pośredni, mają inne ustawy wraz z wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.


Ważniejsze ustawy są następujące:

•    ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.);
•    ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.);

•    ustawa ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.);

•    ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.);

•    ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.);

•    ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760, z późn. zm.);

•    ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.);

•    ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.);

•    ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474);

•    ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych