BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
UDOSTĘPNIANIE POJAZDÓW WOJSKOWYCH

Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r.). 

 

Ostatnia nowelizacja zasad dot. użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zawarta jest w Decyzji Nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 349).
 
Zasadnicze zmiany do treści pierwotnej decyzji, (szczególnie w zakresie odpłatności za użytkowanie pojazdów grupy eksploatacyjnej) wprowadziła Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 24 lutego 2012 r. (poz. 56).
 
Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ww. Decyzję jest zapis, iż pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt. 4.1.f) na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt. 4.2.b). Opłata naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad (pkt. 4.2).
Zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje dowódca jednostki wojskowej (pkt. 8.1.f).
 
Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi za zgodą Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionej przez niego osoby. Decyzję w tej sprawie wydaje się na wniosek władz naczelnych organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych (pkt. 9).
 

Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej
pojazdów grupy eksploatacyjnej (z późn. zmianami)

 


 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych