BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
PLANY WSPÓŁPRACY
Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekiwane jest wsparcie.
 
Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.
 
Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.
 
Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:
  • do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego, w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;
  • do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
  • do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych Dowództwa Generalnego RSZ i przesłanie do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
  • do 15 listopada – akceptacja planu współpracy Dowództwa Generalnego RSZ przez Sekretarza Stanu w MON i przesłanie go do realizacji przez DG RSZ oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego WP;
  • niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy – ogłoszenie planu współpracy w serwisie internetowym Dowództwa Generalnego RSZ oraz przesłanie do podległych jednostek wojskowych w celu realizacji.
 
Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy

 


 

 

Jednostki wojskowe i związki organizacyjne podległe Dowódcy Generalnemu RSZ mogą udzielić wsparcia logistycznego poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi – za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W przypadku udostępnienia nieruchomości wymagana jest również zgoda Dyrektora Departamentu Infrastruktury MON, na wniosek Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Istnieje możliwość dokonywania korekt w zatwierdzonym planie współpracy w przypadku istotnych zmian w zakresie wsparcia logistycznego ponad uzgodniony zakres tego wsparcia – na podstawie zgody Dowódcy Generalnego RSZ.
 

W przypadku korekt dotyczących tylko przesunięcia terminu lub miejsca realizowanych przedsięwzięć, stosowne zmiany dokonywane są w umowach cywilno-prawnych zawieranych pomiędzy dowódcą jednostki wojskowej, a partnerem społecznym – bez konieczności uzyskania zgody Dowódcy Generalnego RSZ.
 

Procedura zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia ujętego w planie współpracy:

  • uzgodnienie przez partnera społecznego zmiany zakresu wsparcia przedsięwzięcia z właściwym dowódcą jednostki wojskowej;
  • przesłanie przez partnera społecznego wniosku o zmianę zakresu wsparcia przedsięwzięcia do Dowódcy Generalnego RSZ wraz z potwierdzeniem uzgodnień z właściwym dowódcą jednostki wojskowej;
  • przesłanie przez Dowódcę Generalnego RSZ propozycji korekty planu do akceptacji Sekretarza Stanu w MON;
  • przesłanie zaakceptowanej przez Sekretarza Stanu w MON korekty planu współpracy do DG RSZ i zamieszczenie jej w planie współpracy w serwisie internetowym DG RSZ.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych