BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
INFORMACJE WSTĘPNE

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego powstała na Zebraniu Założycielskim w dniu 18.03.2009 r. poprzez przejęcie części członków KKOP przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki jako że Centrum powstało na kanwie Ośrodka Szkolenia, który był do końca 2008 roku komórką organizacyjną WSOWL.
 

Z racji przeszłości historycznej obiektu położonego przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu i dziedziczenia w sposób bezpośredni tradycji instytucji tam bazujących w poprzednich latach członkami KKOP Centrum są – oprócz żołnierzy i pracowników wojska Centrum, byłych żołnierzy i pracowników Centrum, naszych emerytów i rencistów - także byli żołnierze i pracownicy wojska oraz emeryci i renciści Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego.
  

KKOP Centrum działa w oparciu o następujące akty prawne:

  • Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 149/MON z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz.502)

W dniu 31.03.2009 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad współpracy i świadczenia pomocy na rzecz KKOP Centrum pomiędzy 2 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym reprezentowanym przez jego Komendanta a KKOP Centrum reprezentowaną przez jej Przewodniczącego.
  
Obowiązki Księgowej KKOP Centrum pełni Kol. Krystyna BUKWALD, budynek sztabu, parter, pokój numer 11, nr tel.
261 657 307.

 

Obecnie, tj. od dnia 22.04.2013 r., trwa II kadencja działalności KKOP Centrum. 

 

 

ZARZĄD
Przewodniczący -
Kol. Robert WĄTROBA
Zastępca Przewodniczącego - Kol. Maciej PERŁAK
Skarbnik - Kol. Piotr PRZYBYŁ
Sekretarz -
Kol. Marek GWÓŹDŹ

 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący - Kol. Ariel KUCHARCZYK
Sekretarz - Kol. Katarzyna GISZKA-NAPIERAŁA
Członek Komisji - Kol. Sylwia SZUKALSKA

 

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu - zwykle w ostatnią środę miesiąca o godzinie 10.00. Termin posiedzeń wynika z tego, że - mając przydzielone pożyczki – można, zaraz po wpłynięciu środków finansowych z comiesięcznych składek na poczet wkładów i z rat pożyczek, niezwłocznie przelewać pieniądze na poszczególne konta imienne.

 

Pożyczki udzielane są na podstawie złożonego przez pożyczkobiorcę wypełnionego wniosku wg załączonego wzoru (proszę drukować dwustronnie na papierze formatu A-5, układ pionowy).

    

Do KKOP Centrum można się zapisać składając wniosek o przyjęcie w poczet jego członków:

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


 

KONTO KKOP

 

 

 

 

 

 
Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej

przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
we Wrocławiu

im. gen. Jakuba Jasińskiego

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Al. M.Kromera 23d
51-163 Wrocław

78 1750 0012 0000 0000 2321 7783

z dopiskiem (do wyboru):
-    "spłata pożyczki"
-    "spłata raty pożyczki"
-    "dopłata do wkładów"

  

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych